O nás

Krátká charakteristika zařízení

Žáci, kteří navštěvují Soukromou základní školu a mateřskou školu, s.r.o. přicházejí ze základních škol po opakovaném školním neúspěchu. Souběžně s opakovaným neúspěchem mají vady tělesné, smyslové, vady řeči, psychická onemocnění, poruchy chování, autismus. Tyto kombinace jim brání ve výchovně vzdělávacím procesu  s větším počtem žáků ve třídách.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vzděláváni ve škole zřízené podle §16, odst. 9 Školského zákona a k naplnění svých vzdělávacích možností potřebují poskytnutí podpůrných opatření.

Žáci základní školy jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, tzn. jsou žákům poskytnuta podpůrná opatření ve vzdělávání. Žáci základní školy speciální jsou vzděláváni dle školního vzdělávacího programu základní školy speciální. Klientům je nabídnut malý počet žáků ve třídě (6 - 8), individuální přístup učitele, klidné prostředí bez rušivých zvukových efektů, práce na PC všech věkových skupin, logopedická a fyzioterapeutická péče, konzultace s psychologem přímo ve škole, výuka cizích jazyků angl., ruský jazyk. Klienti, kteří mají komplikované dopravní spoje, mohou využít svozu školního mikrobusu /především trasa Ostrava, Paskov, Horní Datyně, Vratimov, Frýdek – Místek, Havířov/. Součásti školy je speciální mateřská škola pro děti od 2,5 let. V mateřské škole jsou vzdělávány děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Škola a všechny její součásti jsou určeny pro děti a žáky, kteří by úspěšně nezvládli učivo a náplň běžné mateřské školy a běžné základní školy. 

Součásti školy

Všechny součásti jsou pro děti a žáky s mentálním, tělesným, smyslovým, psychickým postižením, s vadami řeči, autismem. Soukromá škola ve všech svých součástech využívá podpůrná opatření ve vzdělávání.

Škola je zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí a žáků s mentalním postižením s autismem, i bez autismu.

Nabídka nadstandardů mateřské školy, základní školy

 • Pomoc při ovlivňování žáků při integraci osob se znevýhodněného prostředí /patologické rodinné prostředí/
 • SPC, logoped, terapeut, psychologické poradenství + vyšetření ve škole
 • Bezbariérové přístupy
 • Výuka v individuálním plánu
 • Na požádání získáváme informace o sociálních dávkách pro děti a žáky
 • Pomoc rodičů při jednání s institucemi
 • Edukativně stimulační prvky – komunikace, sebeobsluha, pracovní a výtvarná aktivita – zaměřená na socializaci v běžném životě + profesní zařazení
 • Nejnovější produkty softwaru pro školy a školská zařízení
 • Volně přístupný internet
 • Přístup k PC v průběhu celého dne
 • Zajišťování svačin v MŠ i ZŠ
 • Škola v přírodě, sportovní dny, zábavná tématická odpoledne
 • Zahraniční zájezdy – Chorvatsko, Rodiče s dětmi - žáky, rodiče s imobilními dětmi – žáky
 • Zajišťování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek /polštáře, vozíky, podložky/
 • Interiér ve třídách – minimální hlučnost, vytvoření klidného stimulačního prostředí
 • Spolupráce s lékaři – výměna informací
 • Protidrogový program – prevence
 • Odbourání dráždivých vlivů – zvonění
 • Školu mohou navštěvovat děti i žáci s inkontinencí /dohoda mezi rodiči a školou nutná/

Speciálně pedagogické intervence ve výchovně vzdělávacím procesu

 • Speciálně pedagogické metody ve výchově a vzdělávání žáků základní školy, základní školy speciální, mateřské školy  /logopedická péče, alternativní komunikační systémy, reedukační, kompenzační a rehabilitační techniky/  
 • Prvky terapií s návazností na výchovně vzdělávací činnosti základní školy speciální a mateřské školy  /muzikoterapie, aromaterapie, ergoterapie, arteterapie, dramaterapie,teatroterapie/                   
 • Prvky relaxačních technik vztahující se k obnovení a prodloužení koncentrace v oblasti vzdělávání /relaxační trénink J.H.Schultze, relaxace Dateye a Blagata/                      

Ekonomické zatížení

Školné v MŠ a ZŠ: 500 Kč,- /měsíc/, platí se měsíčně k rukám ředitelky školy.
Sourozenec 300Kč,- /měsíčně/. Třetí dítě zdarma.
!!! ceny se netýkají svozu školní dopravou
Stravné: Platí se zálohou na následující měsíc. Záloha činí 1400,- Kč.
Záloha se měsíčně vyúčtovává.
Svoz školním mikrobusem: Platí se po dohodě s klientem. Rozhoduje počet odjetých kilometrů a počet klientů daným směrem. Položka svozu se účtuje samostatně.