Nadace Terezy Maxové celý článek

POPDORA UKRAJINSKÉ ŽÁKYNĚ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLU celý článek

Zveřejňování zdravotních omezení

-          stanovených pro jednotlivé obory vzdělání podle přílohy č. 2 k Nařízení vlá

ZÁPIS DO MŠ - KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ DO MŠ celý článek

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ - KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ celý článek

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY celý článek

17. - 24. DUBNA 2023
9.00 - 14.00
Zápis do Soukromé základní školy a mateřské školy, Volgogradská 2633/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh.
Soukromá škola vzdělává žáky s více vadami, mentální retardací - s autismem, nebo bez autismu.

INFORMACE celý článek

TESTOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ

Nabídka práce celý článek

Soukromá základní škola a mateřská škola, pro žáky s více vadami, Ostrava - Zábřeh, příjme UČITELKU - ELEMENTARISTKU SE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKOU, zodpovědnou a tvůrčí. Nabízíme velmi slušné platové ohodnocení za výkon! Kontakty: 602 713 226, 602 548 151 emaily: schools@volgogradska.cz a volgogradska6b@seznam.cz

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021 celý článek

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021
Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.
Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. pokud jsou děti a žáci usazeni, při konzumaci potravin a nápojů, osoby v době cvičení).

Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování),

Zahájení 2021/2022 celý článek

Zahájení nového školního roku 2021/ 2022

Zahájení nového školního roku proběhne dne 1. 9. 2021 v 8,00, žáci se přemístí do svých tříd, kde je v novém školním roce přivítají třídní učitelé. Rodiče dostanou instrukce od třídních učitelek o dalším dění.
Žáci se v tento den po příchodu do třídy podrobí prvnímu preventivnímu screeningovému testování.
Žáci 1. tříd základní školy se podrobí prvnímu preventivnímu screeningovému testování 2. 9. 2021.
Děkujeme za pochopení dané situace a opatření s ní spojené.

Informace k testování a k pravidlům pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021:

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3krát po sobě, první test se provede první den školního vyučování pro všechny žáky kromě žáků 1. tříd. Žáci 1. tříd budou testování 2. září. Dále se bude testovat v termínech 6. září a 9. září 2021.

Pravidla pro preventivní testování jsou účinná do 10. září (s výjimkou pravidel plynoucích v případě pozitivního testu, které jsou účinné do konce doby platnosti pravidel pro pozitivní testy, více v mimořádném opatření k preventivnímu testování).

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19.

NÁVRAT DO ŠKOL - 12.4.2021 celý článek

Pokud se žák neúčastní výuky prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.

Škola sice nemá povinnost zajistit takovému žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona je ovšem vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory.

1 2 3 > >>